Privacyverklaring

Privacyverklaring - Website VUB Faculteit Geneeskunde

Versie 1.1 - Laatst bijgewerkt: 10/03/2021

Via deze Privacyverklaring willen wij u op de hoogte brengen over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens op onze website: https://www.mastergeneeskunde.be (hierna: “Website”). Wij nodigen u uit om deze Privacyverklaring goed door te nemen, want het bevat essentiële informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, maar ook over uw rechten en hoe deze uit te oefenen.

Artikel 1 – Algemeen

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene, KBO 0449.012.406 (hierna: “VUB”).

VUB leeft de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 na, alsook de bepalingen omtrent het versturen van reclame, zoals bepaald in ePrivacyrichtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 en in artikel XII.12-14 Wetboek Economisch Recht.

VUB heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Mocht u vragen hebben omtrent uw privacy en onze verwerking, kunt hier steeds contact mee opnemen op: dpo@VUB.be.

Artikel 2 – Verwerkingsactiviteiten, Doeleinden, Rechtsgronden en Bewaartermijnen

2.1.      Contactformulier:

Gegevens & verwerking: Bij het gebruik van ons online contactformulier verwerken wij uw identiteits- en contactgegevens, uw vraag of opmerking.
Doeleinden: De doeleinden van deze verwerking bestaan voornamelijk in het beantwoorden van uw vragen en opmerkingen en eventuele nazorg nadien.
Rechtsgrond: De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit de dienstverlening in het kader van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG).
Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens en de gevoerde correspondentie zolang de door u gestelde vragen of opmerkingen nog niet helemaal beantwoord zijn. Na antwoord op uw vragen of opmerkingen, worden deze gegevens volledig verwijderd.

2.2.      Cookies:

Onze Website maakt gebruik van cookies. Voor de voorwaarden omtrent cookies verwijzen we naar de Cookie Policy.

2.3.      Nieuwsbrieven & Uitnodigingen:

Gegevens & verwerking: Wanneer u hier zelf om verzocht heeft, sturen wij u onze nieuwsbrief op. U kunt zich hiervoor inschrijven op onze website. Daarbij vragen wij uw: emailadres, naam en voornaam, land, beroepssector, interessegebied en voorkeuren voor de berichten die u wenst te ontvangen.
Doeleinden: Wij verwerken enkel uw identiteits- en contactgegevens om u onze nieuwsbrief gepersonaliseerd te kunnen doorsturen. Daarbij worden ook land, beroepssector, interessegebied en voorkeuren verzameld om onze berichten gericht en op maat te kunnen toesturen.
Rechtsgrond: De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit betreft de levering van een door u gevraagde dienst en bijgevolg uitvoering van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG).
Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang totdat u ons aangeeft de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.          

Artikel 3 – Doorgifte

3.1.      Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VUB, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VUB failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VUB geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

VUB zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VUB uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

VUB zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten wordt een beroep gedaan op de beheersplatformen van externe dienstverleners. Deze hebben in principe geen toegang tot de data en bevinden zich allemaal binnen de EU/EER of een land met passend beschermingsniveau.

3.2.      Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VUB uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VUB zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Uw rechten

4.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat VUB van uw persoonsgegevens maken.

4.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VUB. Daarnaast heeft U steeds het recht om VUB te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

4.3.      Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Aangezien de huidige verwerking gericht is op direct marketing, kunt u uw recht op verzet tegen het verder gebruik van persoonsgegevens inroepen zonder enige opgave van reden of motief.

4.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

4.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Indien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

4.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen of uw vragen stellen door onze DPO per email te contacteren op: dpo@vub.be, of per post naar VUB, DPO, Gebouw M, Pleinlaan 2, 1050 Elsene.

Indien u met ons contact opneemt voor de uitoefening van uw rechten, zonder rechtstreeks fysiek contact, dienen wij uw identiteit na te gaan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens veilig te stellen. Om die reden vragen wij u om bij iedere aanvraag tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens een kopie van Uw identiteitskaart bij te voegen. Wij vragen daarbij tevens om enkel uw naam, foto en ID-kaartnummer zichtbaar te laten.

4.7.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

GBA
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. Zulks verloopt door een vordering voor de betrokken rechtbank.

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2.      In geen geval kan VUB aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

5.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 6 – Toegang door derden

6.1.      Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

6.2.      Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.